CTM/BZ/ZZ/149/15 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy jednego nowego samochodu osobowo-dostawczego i jednego nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2015 lub 2016) z prawem opcji wykupu oraz ich ubezpieczenie w zakresie AC, O :: CTM Gdynia

Postępowania unieważnione

 1. CTM/BZ/ZZ/09/15 Usługa ubezpieczenia.
 2. CTM/BZ/ZZ/106/15 na dostawę konwerterów RS na światłowód
 3. CTM/BZ/ZZ/108/15 dostawa energii elektrycznej dla OBR CTM S.A. - Gdynia, ul. Dickmana 62
 4. CTM/BZ/ZZ/11/15 Dostawa narzędzi do odczytu i drukowania etykiet 2D.
 5. CTM/BZ/ZZ/111/15 dostawa odzieży roboczej i obuwia
 6. CTM/BZ/ZZ/113/15 na dostawę urządzeń do sprawdzania poprawności działania podsystemu monitorowania pola cieplnego
 7. CTM/BZ/ZZ/119/15 na dostawę urządzeń do sprawdzania poprawności działania podsystemu monitorowania pola cieplnego
 8. CTM/BZ/ZZ/123/15 dostawa odzieży roboczej i obuwia
 9. CTM/BZ/ZZ/132/15 na dostawę konwerterów RS na światłowód
 10. CTM/BZ/ZZ/139/15 dostawa anteny prętowej aktywnej wraz ze stojakiem
 11. CTM/BZ/ZZ/140/15 na dostawę przenośnego stanowiska do zarabiania światłowodów
 12. CTM/BZ/ZZ/142/15 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy dwóch nowych samochodów osobowych, dwóch nowych samochodów osobowo-dostawczych i jednego nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2015) z prawem opcji wykupu oraz ich ubezpie
 13. CTM/BZ/ZZ/145/15 Remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Matejki w Gdańsku
 14. CTM/BZ/ZZ/149/15 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy jednego nowego samochodu osobowo-dostawczego i jednego nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2015 lub 2016) z prawem opcji wykupu oraz ich ubezpieczenie w zakresie AC, O
 15. CTM/BZ/ZZ/33/15 Dostawa sprzętu badawczego i pomiarowego.
 16. CTM/BZ/ZZ/35/15 Dostawa przenośnego analizatora widma.
 17. CTM/BZ/ZZ/39/15 Dostawa sprzętu badawczego i pomiarowego.
 18. CTM/BZ/ZZ/42/15 Dostawa ubrań roboczych i obuwia.
 19. CTM/BZ/ZZ/45/15 Dostawa i uruchomienie urządzenia do dozowania płynów montażowych jedno i dwuskładnikowych wraz ze szkoleniem.
 20. CTM/BZ/ZZ/57/15 Dostawa przenośnego analizatora widma.
 21. CTM/BZ/ZZ/59/15 Dostawa elementów magazynowych.
 22. CTM/BZ/ZZ/60/15 Dostawa drukarek.
 23. CTM/BZ/ZZ/70/15 Dostawa laboratoryjnego testera radiokomunikacyjnego.

CTM/BZ/ZZ/149/15 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy jednego nowego samochodu osobowo-dostawczego i jednego nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2015 lub 2016) z prawem opcji wykupu oraz ich ubezpieczenie w zakresie AC, O

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ctm.gdynia.pl


Gdynia: CTM/BZ/ZZ/149/15.Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy jednego nowego samochodu osobowo-dostawczego i jednego nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2015 lub 2016) z prawem opcji wykupu oraz ich ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance
Numer ogłoszenia: 358170 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej , ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6665318, faks 058 6665304.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ctm.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Naukowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CTM/BZ/ZZ/149/15.Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy jednego nowego samochodu osobowo-dostawczego i jednego nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2015 lub 2016) z prawem opcji wykupu oraz ich ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy jednego nowego samochodu osobowo-dostawczego i jednego nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2015 lub 2016 ) z prawem opcji wykupu oraz ich ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance. 2.Zamówienie podstawowe obejmuje swoim zakresem dostawę w ramach leasingu operacyjnego nw. samochodów: 1 część: dostawa 1 szt. samochodu osobowo-dostawczego, 2 część: dostawa 1 szt. samochodu ciężarowego Van (furgon blaszany), wraz z ich ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NNW, Assistance przez cały okres obowiązywania umowy. 3.Zamawiający, korzystając z prawa opcji wykupu określił w ust. 1 powyżej, maksymalny zakres przedmiotu umowy (zamówienia). Jednocześnie wskazuje, iż minimalny zakres przedmiotu umowy (zamówienia), który zostanie powierzony Wykonawcy do realizacji, obejmuje zamówienie podstawowe (gwarantowane), o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4.Warunkiem uruchomienia opcji wykupu, jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, zgodnie z postanowieniami §9 projektu umowy. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 6.Pozostałe, szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ. 7.Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o indywidualne umowy podpisane oddzielnie dla każdego samochodu. 8.Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca zapewni na własny koszt dostawę samochodów do siedziby Zamawiającego - OBR CTM S.A. przy ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia. Zamawiający wymaga, żeby dostawa samochodów była zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 14:00..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2, 66.00.00.00-0, 34.13.61.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN). 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 08.01.2016 do godz. 10:30 - przed upływem terminu składania ofert. 3.W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wadium uznaje się za wniesione, jeżeli w terminie wskazanym w ust. 2 środki znajdują się na rachunku Zamawiającego. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S.A. V oddział w Gdyni Nr 7412 4029 3311 1100 0029 5183 06; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 7.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty oryginał lub kserokopię wpłaty wadium. W przypadku wniesienia wadium w innej formie, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być również w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu ww. warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu ww. warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu ww. warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu ww. warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu ww. warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 94
 • 2 - Okres gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu: mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie - 5
 • 3 - Emisja spalin - 1

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3.ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 1)WYKONAWCA stanie się niewypłacalny i zostanie złożony wniosek o upadłość WYKONAWCY, 2)zostanie otwarta likwidacja lub nastąpi rozwiązanie WYKONAWCY, 3)WYKONAWCA nie będzie wykonywał przedmiotu umowy z wymaganą starannością lub będzie realizował ją niewłaściwie i niezgodnie z umową, 4)WYKONAWCA dopuści się opóźnienia w realizacji umowy (przekroczenie któregokolwiek z terminów określonych §3 i §5) przekraczającego 7 dni, 5)Wykonawca uchybi nakazowi postępowania opisanemu w §12 ust. 3 zdanie pierwsze. 4.Odstąpienie może nastąpić w terminie 3 miesięcy od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 5.W razie rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 3 ZAMAWIAJĄCY jest zwolniony z obowiązku zapłaty WYKONAWCY wynagrodzenia należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania umowy. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu leasingu w stanie istniejącym w dacie zwrotu. 6.Umowa wygasa z upływem 36 miesięcy od dnia wydania przedmiotu leasingu. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zwrotu WYKONAWCY przedmiotu leasingu z zastrzeżeniem postanowień §9 niniejszej umowy. 7.Umowa wygasa w przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotu leasingu z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub działania siły wyższej. Nie zwalnia to ZAMAWIAJĄCEGO z obowiązku zapłaty pozostałych do końca okresu, na który została zawarta umowa rat leasingowych. Kwota rat zostanie pomniejszona o kwotę odszkodowania uzyskanego przez WYKONAWCĘ od ubezpieczyciela. 8.Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy) powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność. 9.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, za wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana umowy będzie dotyczyła w takim przypadku zmiany w zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ctm.gdynia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2016 godzina 10:30, miejsce: Punkt Podawczy (parter) w budynku OBR CTM w Gdyni przy ul. A. Dickmana 62 lub przesłać pocztą na adres wskazany wyżej..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

SIWZ.pdf 375.1 KB Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc 79 KB Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.doc 77 KB Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc 67.5 KB Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc 67 KB Załącznik Nr 5 - Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej.doc 73.5 KB Załącznik Nr 6 - projekt umowy.docx 57.2 KB zmiana SIWZ_1.pdf 73.8 KB zapytanie i wyjaśnienie,modyfikacja SIWZ_2.pdf 102.2 KB zapytanie i wyjaśnienie 2 .pdf 93.2 KB unieważnienie post ctm.doc 330 KB