CTM/BZ/ZZ/144/15 Malowanie pomieszczeń Pracowni Mechanicznej wraz z wymianą oświetlenia :: CTM Gdynia

CTM/BZ/ZZ/144/15 Malowanie pomieszczeń Pracowni Mechanicznej wraz z wymianą oświetlenia

 Gdynia: CTM/BZ/ZZ/144/15 Malowanie pomieszczeń Pracowni Mechanicznej wraz z wymianą oświetlenia

Numer ogłoszenia: 358482 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej , ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6665318, faks 058 6665304.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.ctm.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Naukowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CTM/BZ/ZZ/144/15 Malowanie pomieszczeń Pracowni Mechanicznej wraz z wymianą oświetlenia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Malowanie pomieszczeń Pracowni Mechanicznej wraz z wymianą oświetlenia, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącą załącznik Nr 2A do SIWZ. Pozostałe, szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w załączniku nr 2A do SIWZ - Przedmiar robót..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu ww. warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu ww. warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu ww. warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu ww. warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu ww. warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Warunki płatności - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie dopuszczalne zmiany zawarte zostały w § 10. Zmiany, rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy Załącznika nr 6 do SIWZ- projekt umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ctm.gdynia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2016 godzina 10:00, miejsce: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia. Punkt podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Zamawiający w dniu 11.02.2016r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączonym pliku.

SIWZ.pdf 351.2 KB Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc 52.5 KB Załącznik Nr 2 - Przedmiar_ Warsztat mechaniczny_1.pdf 87.4 KB Załącznik Nr 2A - STWiOR_malowanie Pracowni_Mechanicznej_Gdynia.doc 56 KB Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc 67 KB Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc 66.5 KB Załącznik Nr 5 - Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej.doc 73 KB Załącznik nr 6 - projekt umowy_malowanie pomieszczeń.doc 167 KB zapytanie i wyjaśnienie do SIWZ_1.pdf 91.3 KB zapytanie i wyjaśnienie,modyfikacja SIWZ_2.docx 21.9 KB zweryfikowany przedmiar Warsztat mechaniczny.pdf 89.7 KB WYBÓR OFERTYCTM.pdf 390.7 KB