Zadania ośrodka

Zadania ośrodka

    Północna granica naszego państwa stanowi zróżnicowane środowisko operacyjne - morze, ląd oraz powietrze. Mamy tu do czynienia ze skomplikowanymi warunkami hydrograficznymi oraz koniecznością współdziałania wielu służb i formacji. Ponadto groźba wystąpienia różnorodnych zagrożeń, w tym również o charakterze asymetrycznym, wymaga sprawnego współdziałania międzynarodowego w ramach Unii Europejskiej i NATO. Marynarka Wojenna, Straż Graniczna, Urzędy Morskie, Służba Celna, Służba SAR i wiele innych organizacji, codziennie współdziałając wypełniają swoje zadania, aby zagwarantować zarówno bezpieczeństwo naszego państwa jak i Unii na tym obszarze. Realizacja zadań o tak dużym stopniu skomplikowania wymusza potrzebę posiadania specyficznych rozwiązań systemowych.    Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A dostarcza tego typu rozwiązań od ponad trzech dekad Marynarce Wojennej i pozostałym wymienionym na wstępie służbom. OBR CTM S.A. z siedzibą w Gdyni, realizując zadania w zakresie swoich kompetencji, odgrywa rolę narodowego integratora i dostawcy elementów systemu bezpieczeństwa morskiego, składających się na system bezpieczeństwa państwa. Znajduje to pełne odzwierciedlenie w misji sformułowanej w Strategii Spółki, wyrażonej w słowach:  

  "Budujemy bezpieczeństwo od morza”

   Hasło to znakomicie umiejscawia potencjał Ośrodka w procesie tworzenia i rozwoju systemów służących przeciwdziałaniu podstawowym zagrożeniom bezpieczeństwa, wynikających z celowego naruszania interesów państwa polskiego na obszarach morskich. Trzeba też pamiętać, że ochrona granic Polski zyskała dodatkowy, szczególnie istotny wymiar w momencie, gdy pas wód terytorialnych, jak i wschodnie granice Polski stały się równocześnie strategicznym odcinkiem granicy Unii Europejskiej oraz NATO. Na przestrzeni 30 lat CTM zgromadził unikalne kompetencje oraz stworzył zaplecze badawczo-techniczne, do realizacji zadań z obszaru wojskowej i cywilnej techniki morskiej w pełnym cyklu rozwojowym. Prowadzone w Ośrodku, w trybie ciągłym badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz produkcja małoseryjna wpisują się całkowicie w obszar Obronności i Bezpieczeństwa Państwa, i realizowane są na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innych resortów, z dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na naukę. Część projektów prowadzona jest, w ramach programów Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i NATO. Ważną rolę Ośrodek odgrywa także jako dostawca systemów wykorzystywanych w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa morskiego występującym w postaci działań asymetrycznych, zagrożeniom wynikającym z działań w trudnych warunkach środowiskowych, wspomaganiu działań z zakresu poszukiwania i ratowania SAR oraz zwalczania broni minowej – ciągle jeszcze odnajdywanej na dnie Morza Bałtyckiego.
    Systemowe rozumienie, kompleksowe podejście, poczucie odpowiedzialności za nałożone zadania w połączeniu z ciągłą satysfakcją płynącą z kolejnych skutecznie wdrażanych komponentów dały efekt, który zobrazowuje poniższy schemat.Uwidoczniono na nim najważniejsze elementy działającego, polskiego, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa morskiego państwa. Ten uproszczony i ogólny rysunek systemu dobrze zobrazowuje złożoność i ogrom wysiłku oraz pracy włożonych tej pory przez wszystkich projektantów i wykonawców w celu jego integracji, efektywnego uruchomienia i utrzymania w sprawności. Od wielu lat kluczowymi obszarami działalności Ośrodka są: systemy obserwacji, dowodzenia i kierowania, w tym kierowania uzbrojeniem; szeroko rozumiane systemy uzbrojenia broni podwodnej; systemy ochrony portów, baz morskich i krytycznej infrastruktury morskiej; systemy łączności radiowej i wymiany danych; badania i certyfikacja wyrobów w tym również w obszarze Obronności i Bezpieczeństwa. Podsumowując tylko działania na rzecz MW RP, na przestrzeni ponad trzydziestu ostatnich lat OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. dostarczył między innymi następujące systemy będące integralnymi elementami współtworzącymi szeroko rozumiany system bezpieczeństwa morskiego:
- Zintegrowany, z systemami innych rodzajów Sił Zbrojnych System Dowodzenia MW RP ŁEBA (trzy kolejne generacje) wraz z modułami  integracji z systemami koalicyjnymi NATO (MCCIS, LINK 11);
-  Okrętowe systemy dowodzenia dla okrętów przeciwminowych (proj. 207, 207M, 206FM) oraz transportowo-minowych (proj. 767);
- System zarządzania akcjami ratowniczymi na morzu SARCASS [integracja Centrum Ratownictwa Morskiego (SAR), Służby Ratownictwa Marynarki Wojennej, Straży Granicznej oraz Wojewódzkiego Centrum Kryzysowego];
- Okrętowe systemy kierowania uzbrojeniem i obrony pasywnej;
- Systemy ochrony infrastruktury morskiej (KRYL);
- Radiostacje KF/UKF wraz z osprzętem;
- Systemy uzbrojenia morskiego (sonary oraz ładunki Toczek, Konik, miny itd.)
   Powyższe przekłada się wprost na posiadanie przez siły morskie naszego państwa zdolności operacyjnych we wszystkich wymienionych poniżej obszarach, tzn. do: dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, przerzutu i mobilności, wsparcia działań, wsparcia układu pozamilitarnego w sytuacjach kryzysowych. Kluczowym jest fakt (patrz tabela poniżej), że dostarczone i wdrożone do tej pory przez OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. elementy Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia MW (wiersze tabeli) pokrywają wyżej wymienione zdolności (kolumny tabeli). Warto też nadmienić, że CTM posiada konieczny potencjał do odtwarzania i dalszego rozwijania „dostarczonych” zdolności.     
W obecnej chwili OBR CTM S.A. bierze udział w nowych projektach, rozwijając systemy, które w najbliższym czasie mają odegrać istotną rolę w procesie transformacji sił obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej, wpisując się jednocześnie w działania związane z jeszcze lepszym funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa morskiego państwa. We wspomnianych wyżej projektach, Ośrodek odgrywa kluczowe role, co jest zgodne z zawartą w strategii firmy wizją spółki wyrażoną następującą deklaracj:

 

 CTM to my. Dzięki naszemu zespołowi jesteśmy wiodącym dostawcą innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań w zakresie zintegrowanych systemów zwalczania zagrożeń na morzu i ochrony morskiej infrastruktury krytycznej oraz systemów łączności i wymiany danych.”

      Z uwagi na fakt podejmowania przez Ośrodek skomplikowanych przedsięwzięć będą one prawdopodobnie realizowane również przy współpracy z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi. Jednakże z całą stanowczością i odpowiedzialnością można stwierdzić, że Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. jest dzisiaj przygotowany do pełnienia roli wiodącej jednostki, w zakresie techniki morskiej i integratora oraz dostawcy systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem. Zgromadzone na przestrzeni lat unikalne doświadczenie i wiedza z obszarów, w których Ośrodek się specjalizuje, uprawnia do stwierdzenia, że jest on w stanie realizować również inne projekty w podobnym kształcie i zakresie. W osiągnięciu tych celów pomocny ma być sformułowany system wartości, którym kieruje się Spółka, z których najważniejsze to: dbałość o tzw. Użytkownika Końcowego mającego sprecyzowane, często unikalne wymagania funkcjonalne, a także mającego jedynie wizję produktu, oczekującego technicznego wsparcia w określeniu ostatecznego kształtu zamówienia, oferowanie przez Ośrodek wyrobów oczekiwanej jakości, w czym pomóc mają posiadane kompetencje oraz zdolności do szybkiego reagowania na rynkowe zapotrzebowanie w zakresie nowych, unikatowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz otwarty, komunikatywny zespół dzielący się doświadczeniem i wiedzą. Ośrodek w ostatnim okresie swojej działalności tj. od momentu reorganizacji w 2010 roku, intensywnie buduje relacje z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Jednak dzisiaj silnym atutem staje się jego obecność w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Efekt dostępu do nowych kompetencji w ramach grupy, naturalna synergia działań, dostęp do kapitału, itd. dają niespotykane w jego historii szanse na rozwój. Należy mieć nadzieję, że nowoczesna i sprawnie działająca organizacja, jaką potrafił w ciągu zaledwie czterech lat stworzyć zespół CTM, determinacja w osiąganiu założonych celów i optymizm wyrażony w opracowanej przez niego nowej pięcioletniej Strategii Rozwoju, zostaną w pełni wykorzystane do wzmocnienia systemu obronnego państwa. Ma to szczególne znaczenie w obliczu zdarzeń zachodzących w niedalekim sąsiedztwie naszego kraju.