EMC-LabNet – Polska Sieć Laboratoriów EMC

 

Polska Sieć Laboratoriów EMC, zwana w skrócie „EMC-LabNet” jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek wyższych uczelni i jednostki naukowo-badawczej z różnych regionów Polski (dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, podkarpackie, podlaskie), o wiodącej pozycji w kraju o różnych specjalizacjach w dziedzinie nauki kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), które dysponują infrastrukturą badawczą, potencjałem naukowym i doświadczeniem, umożliwiającymi badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zaawansowanych urządzeń i systemów. Głównym celem Konsorcjum EMC-LabNet jest uzupełnienie i rozbudowa infrastruktury badawczej konsorcjantów oraz utworzenie strategicznej i unikatowej w skali kraju i Unii Europejskiej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów EMC, stanowiących komplementarne i kluczowe zaplecze dla zaawansowanych badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych, prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania i konkurencyjności polskiej gospodarki, ochrony środowiska naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Rozbudowa bazy badawczej, konsolidacja oraz specjalizacja środowisk i laboratoriów EMC, ma na celu:

 

 

Skład konsorcjum:
Politechnika Wrocławska (PWr) – koordynator
OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM)
Politechnika Białostocka (PB)
Politechnika Rzeszowska (PRz)
Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)

 

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI

 

Całkowity koszt projektu: 61 111 888,90 zł
Dofinansowanie: 40 000 000,00 zł
Przewidywany okres realizacji projektu: 2018.08.01 – 2021.12.31