IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności

24 maja br. w Warszawie miało miejsce największe doroczne wydarzenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu poświęcone zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy.  Tematem przewodnim tegorocznego IV Ogólnopolskiego Dnia  Różnorodności, odbywającego się pod hasłem „Miejsce pracy – spotkanie pokoleń”, było zarządzaniem wiekiem.

 

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności, którego celem jest promocja zarządzania różnorodnością i prowadzenia działań antydyskryminacyjnych przez pracodawców, w biznesie, ale także w innych sektorach gospodarki. Obserwując trendy na rynku pracy i prognozy dotyczące zmian demograficznych, Forum Odpowiedzialnego Biznesu tym razem zdecydowało skupić się na jednym z aspektów szeroko pojętego zarządzania różnorodnością w pracy, bardzo aktualnym i dotyczącym wszystkich pracowników. Jest nim różnorodność wiekowa w miejscu pracy.

 

„W pracy spotykają się codziennie różne pokolenia pracowników i bardzo ważne jest,  by się nie mijały czy unikały. Przeciwnie, różnorodne doświadczenia, umiejętności i  mocne strony mogą być podstawą tworzenia nowej jakości usług, produktów, innowacyjnych rozwiązań, ale też po prostu lepszego, bardziej przyjaznego i motywującego miejsca pracy. Jest to w interesie zarówno pracowników jak i pracodawców.”  Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

„Wiele się mówi o najmłodszych pokoleniach Y i Z, przede wszystkim w kontekście wojny o talenty i dostosowywania organizacji do ich oczekiwań. Jednak organizacje przyszłości to także firmy pełne dojrzałych pracowników. Aby tak zróżnicowany zespół dobrze współpracował, potrzebne są zmiany, również na poziomie nieuświadomionych uprzedzeń. Jak pokazują badania europejskie Eurobarometr, najpowszechniejszą formą dyskryminacji jest ta ze względu na wiek; doświadczyło jej 7% respondentów (5% starszych niż 55 lat i 2% poniżej 30 roku życia). Równocześnie 56% Europejczyków uznało, że wiek (powyżej 55 lat) może być przeszkodą podczas ubiegania się o pracę; przy czym 16% uznaje, że na niekorzyść kandydata może działać także jego wiek poniżej 30 lat.”

 

Źródło: http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/dlaczego-zarzadzanie-wiekiem-potrzebne-polskim-firmom/ 

 

W Polskiej Grupie Zbrojeniowej obowiązuje Kodeks Etyki, którego zapisy wyraźnie podkreślają brak zgody na wszelkie przejawy dyskryminacji i nierównego traktowania wynikające z pobudek nieetycznych, dotyczące konkretnych osób czy całej grupy pracowników:

 

  • Dbamy o godne traktowanie pracowników i kandydatów na pracowników. Nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji.
  • Kwestie równouprawnienia wszystkich pracowników oraz kandydatów na pracowników są dla nas jednym z priorytetów.
  • Nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji w pracy, zwłaszcza z powodu  płci, rasy, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu społecznego, stanu cywilnego, inwalidztwa,  przynależności do partii politycznych i związków zawodowych.
  • Nie tolerujemy mobbingu – prowadzimy działania prewencyjne, zapobiegające sytuacjom, w których pracownicy mogliby doświadczać  molestowania fizycznego, seksualnego, psychologicznego, werbalnego lub innego.
  • Posiadamy zdefiniowany system ochrony pracowników przed dyskryminacją i złym traktowaniem, szczegółowo opisany w Procedurze Antymobbingowej.
  • Jakakolwiek forma dyskryminacji w pracy jest zabroniona. Wdrożone są procedury postępowania w przypadku złego traktowania. Funkcjonują dyskretne kanały interwencyjne dla osób dotkniętych mobbingiem. Jako pracownicy GRUPY KAPITAŁOWEJ PGZ jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia faktów mobbingu, których byliśmy świadkiem, lub o których dowiedzieliśmy się.
  • Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczne, czyste i przyjazne miejsce pracy.
  • Obowiązki zawodowe wykonujemy z szacunkiem, należytą starannością oraz uczciwością. Pomagamy sobie, wspieramy się i dbamy o dobre relacje w Grupie.