Informacja związana ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OBR CTM S.A w dniu 29 czerwca 2020r. w Warszawie:

 

MSIG – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ OBR CTM S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OBR CTM S.A.

 

 

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. i Pełnomocników Akcjonariuszy

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. informuje, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z  siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62,  zwanym dalej „OBR CTM S.A.” lub „Administratorem Danych”.

 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail inspektor.ochrony.danych@ctm.gdynia.pl nr tel.: +48 58 776 47 22.

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z nabyciem i posiadaniem przez akcjonariusza akcji Administratora oraz w celach zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.), w szczególności art. 341 par 1,  art. 406, art. 407, Statucie spółki oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.

 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku wynikającego z art. 341 Kodeksu Spółek Handlowych i wprowadzenia Pani/Pana danych osobowych do księgi akcyjnej. W przypadku, gdy odmawia Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązek ten nie może być zrealizowany.

 

5. Kategoria danych osobowych zawartych w księdze akcyjnej: imię, nazwisko akcjonariusza i/lub pełnomocnika akcjonariusza, adres, PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy).

 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być akcjonariusze – każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania mu odpisu z księgi, organy ścigania, służby skarbowe i inne służby kontrolne oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

7. Zbiór danych osobowych jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.

 

8. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Księgi Akcyjnej OBR CTM S.A. oraz po upływie jej zamknięcia w zakresie i terminie określonym ustawowo, w tym przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji akcjonariatu.

 

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.