Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 

Spotkanie odbędzie się 26marca 2021 r. o godzinie 12:00 w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Szczegóły znajdują się w załączniku:  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 26.03.2021r_

 

Dematerializacja akcji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) wprowadza do polskiego porządku prawnego obowiązkową dematerializację akcji spółek nie będących spółkami publicznymi.

 

Powyższe oznacza zmianę dotychczasowej formy akcji z papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym oraz wprowadzenie pojęcia akcji rejestrowych. Dematerializacja zakłada istnienie elektronicznego rejestru akcjonariuszy, w którym ujawnione zostaną akcje rejestrowe oraz wszelkie prawa z nimi związane. Rejestr akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną prowadzoną przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., będzie prowadzić podmiot wybrany z listy uprawnionych (mających licencję KNF) podmiotów do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

 

Wyboru podmiotu dokonało Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.06.2020r. w drodze Uchwały nr 16/2020. Z wybranym podmiotem Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. W dalszej kolejności, Spółka pięciokrotnie wezwie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Złożenie dokumentów akcji, jest wymogiem koniecznym dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji w Spółce, akcjonariusz uzyska pisemne pokwitowanie złożenia dokumentu. Stosowne wezwania ukażą się na stronie internetowej Spółki, tj. www.ctm.gdynia.pl, w zakładce „Komunikacja z Akcjonariuszami” oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po zebraniu dokumentów akcji, Spółka przekaże odpowiednie informacje do podmiotu prowadzącego rejestr.

 

Dnia 01 marca 2021 r. utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy.

 

W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji wskutek zniszczenia, zgubienia lub bezprawnego zabrania, akcjonariusz może skorzystać z sądowej procedury umarzania utraconych dokumentów na podstawie przepisów Dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. 1947 Nr 5, poz. 20). W tym celu niezbędne będzie złożenie przez akcjonariusza stosownego wniosku o umorzenie dokumentu do Sądu Rejonowego w Gdyni. Uzyskane w wyniku przeprowadzonego postępowania prawomocne orzeczenie sądu o umorzeniu utraconego dokumentu akcji, po jego dostarczeniu do Spółki, będzie podstawą do podjęcia niezbędnych czynności celem ujawnienia akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy.

 

Jednocześnie należy wskazać, że ww. postępowanie sądowe wszczynane jest wyłącznie na wniosek akcjonariusza. Spółka we własnym zakresie nie realizuje, ani nie wszczyna powyższej procedury sądowej.

 

Harmonogram procesu dematerializacji akcji przedstawia się następująco:

  • Podjęcie Uchwały przez Walne Zgromadzenie o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy: do dnia 30 września 2020 r.
  • Zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy: do dnia 30 września 2020 r.
  • 5-krotne wezwanie akcjonariuszy do składania w Spółce papierowych dokumentów akcji: pierwsze wezwanie do dnia 30 września 2020 r., następnie kolejne cztery wezwania w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc.
  • Utrata mocy przez papierowe dokumenty akcji: z dniem 01 marca 2021 r.

 

Informacja dla Akcjonariuszy – Dematerializacja Akcji Spółki

ogłoszenie w MSIG – wezwanie Akcjonariuszy I z V

Ogłoszenie w MSiG – wezwanie Akcjonariuszy II z V

Ogłoszenie w MSiG – wezwanie Akcjonariuszy III z V

Ogłoszenie w MSIG – wezwanie Akcjonariuszy IV z V

Ogłoszenie w MSiG – wezwanie Akcjonariuszy V z V

PKO BP S.A. informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie w MSiG – zwołanie WZW 29.06.2021