Dematerializacja akcji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) wprowadza do polskiego porządku prawnego obowiązkową dematerializację akcji spółek nie będących spółkami publicznymi.

 

Powyższe oznacza zmianę dotychczasowej formy akcji z papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym oraz wprowadzenie pojęcia akcji rejestrowych. Dematerializacja zakłada istnienie elektronicznego rejestru akcjonariuszy, w którym ujawnione zostaną akcje rejestrowe oraz wszelkie prawa z nimi związane. Rejestr akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną prowadzoną przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., będzie prowadzić podmiot wybrany z listy uprawnionych (mających licencję KNF) podmiotów do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

 

Wyboru podmiotu dokonało Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.06.2020r. w drodze Uchwały nr 16/2020. Z wybranym podmiotem Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. W dalszej kolejności, Spółka pięciokrotnie wezwie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Złożenie dokumentów akcji, jest wymogiem koniecznym dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji w Spółce, akcjonariusz uzyska pisemne pokwitowanie złożenia dokumentu. Stosowne wezwania ukażą się na stronie internetowej Spółki, tj. www.ctm.gdynia.pl, w zakładce „Komunikacja z Akcjonariuszami” oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po zebraniu dokumentów akcji, Spółka przekaże odpowiednie informacje do podmiotu prowadzącego rejestr.

 

Dnia 01 marca 2021 r. utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy.

 

Harmonogram procesu dematerializacji akcji przedstawia się następująco:

  • Podjęcie Uchwały przez Walne Zgromadzenie o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy: do dnia 30 września 2020 r.
  • Zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy: do dnia 30 września 2020 r.
  • 5-krotne wezwanie akcjonariuszy do składania w Spółce papierowych dokumentów akcji: pierwsze wezwanie do dnia 30 września 2020 r., następnie kolejne cztery wezwania w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc.
  • Utrata mocy przez papierowe dokumenty akcji: z dniem 01 marca 2021 r.

 

Informacja dla Akcjonariuszy – Dematerializacja Akcji Spółki

ogłoszenie w MSIG – wezwanie Akcjonariuszy I