Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom akcji imiennych

Zarząd

Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

z siedzibą w Gdyni

81-109 Gdynia ul. Dickmana 62

 

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

 

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2013r., poz. 216) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.) ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom 450 000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki Akcyjnej Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

 

  1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 07 stycznia 2015 roku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A., 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, w Zespole ds. Kadrowych pok. 4 i pok. 5, w godzinach od 09:00 do 13:00.
  2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.
  3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce (w pok. nr 4 i 5, nr telefonu 58 666-53-84, 58 666-53-85 oraz na stronie internetowej www.ctm.gdynia.pl w zakładce „ośrodek”/”pliki do pobrania”/”pełnomocnictwo”).
  4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce (nr telefonu 58 666-53-84, 58 666-53-85).
  5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 09.12.2016 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

 

W razie pytań i wątpliwości kontakt telefoniczny:
(58) 666-53-85, (58) 666-53-84,  (58) 666-53-11
lub na adres e-mail: kadry@ctm.gdynia.pl