KOŃCOWE PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W PROJEKCIE OCEAN2020

 

W dniach 25-27 października 2021 w siedzibie EDA odbyło się końcowe podsumowanie wszystkich działań realizowanych w ramach projektu OCEAN2020.

 

Podsumowanie składało się z dwóch części.

  • Pierwsza „Final workshop” dotyczyła szczegółowego przedstawienia zakresu prac z ubiegłych 42 miesięcy, które obejmowały: analizę wymagań, projekty techniczne rozwiązań, wyniki przeprowadzonych symulacji, propozycje rozwoju interfejsu operatora oraz rekomendacje dotyczące dalszych realizacji w ramach kolejnych projektów EU. Ponadto zorganizowano osobny panel dedykowany nowym technologiom AR (Augmented Reality) i VR (Virtual Reality), za którego przeprowadzenie odpowiadał zespół OBR CTM S.A. w składzie: Anna Bartnik i Marta Zapart, przy współpracy z zespołem BPTI (Litwa).
  • Drugim elementem podsumowania była „Final Conference”, która odbyła się w środę 27 października 2021. Celem tego wydarzenia było przedstawienie wyzwań i głównych osiągnięć największego projektu w PADR, nakreślając jednocześnie perspektywę współpracy w ramach kolejnych projektów UE.

 

Jean-François Ripoche, dyrektor EDA ds. badań, technologii i innowacji oraz przewodniczący konferencji, skomentował w sposób bardzo pozytywny działania projektowe, wyrażając jednocześnie uznanie dla całego zespołu specjalistów za wytworzenie profesjonalnego, a jednocześnie przyjaznego środowiska współpracy. Andrea Nativi, Leonardo, wiceprezes ds. wywiadu, analiz i polityk UE/NATO przedstawił przegląd wizji przemysłu w zakresie przyszłej obrony morskiej UE, koncentrując się na kwestiach morskich. W swoim przemówieniu podkreślił również koncepcję obrony morskiej w operacjach wielodomenowych z wykorzystaniem nowych technologii.

 

W imieniu konsorcjum, Antonino Arecchi, Koordynator Projektu OCEAN2020, Leonardo przedstawił przegląd projektu, jego cele techniczne, operacyjne i dotyczące współpracy, organizację projektu wraz z miernikami projektu, które wyrażają ogromną wykonaną pracę.

 

Ingrid Leijonhufvud, Saab, zaprezentowała informacje związane z drugim ćwiczeniem morskim, przeprowadzonym na wodach Hano Bight w dniach 25 i 26 sierpnia 2021 r.

 

EU-MOC (Centrum Operacji Morskich) zostało zilustrowane przez Fernando Barbero, Indra, przedstawiając przegląd ogólnej koncepcji, rozmieszczenie w siedzibie EDA i jego rolę podczas dwóch ćwiczeń morskich.

 

Wilmuth Mueller, IOSB, przedstawił wyniki dotyczące działań w zakresie rozwoju technologii i symulacji systemu, koncentrując się na trzech próbach przeprowadzonych w ramach projektu i ich roli w przygotowaniu ćwiczeń morskich.

 

Yan Pailhas, CMRE, zilustrował koncepcję interoperacyjności NATO i zastosowanie szerokiego zakresu zdolności interoperacyjnych UE-NATO w demonstracjach morskich.

 

Aspekty Human Factor zilustrował Tomasz Bajer, OBR CTM S.A., podkreślając w szczególności główne osiągnięcia w projektowaniu interfejsów operatora i narzędzi szkoleniowych.

 

W prezentacji „Leading to the future” Olivier Reichert, Safran, przedstawił przegląd priorytetów w zakresie badań i rozwoju zdolności, takich jak fuzja danych, autonomiczność i łączność systemów bezzałogowych, oraz dodatkowo naszkicował plan i główne tematy potencjalnego projektu, który z założenia miałby wykorzystać wyniki i zebraną bazę danych projektu OCEAN2020.

 

Na zakończenie, Jiří Šedivý, dyrektor naczelny Europejskiej Agencji Obrony, pogratulował konsorcjum wyników projektu, osiągniętych wszystkich kamieni milowych i zatwierdzonych produktów. Zauważył również, że pomyślne przeprowadzenie obu demonstracji pokazuje zasadność możliwości wykonania nowego łańcucha dowodzenia  oraz wyraził opinię, iż kilkumiesięczne opóźnienie spowodowane COVID19 należy odbierać w kategorii sukcesu, wskazującego na duże zaangażowanie i sprawne zarządzanie całego zespołu.

 

François Arbault, Dyrektor ds. Przemysłu Obronnego, DG DEFIS, Komisja Europejska, podkreślił, że namacalne wyniki i prawdziwa współpraca między partnerami może stanowić laboratorium wybitnych osiągnięć. Przedstawił także pogląd popierający zapewnienie ciągłości wyzwania, oraz zabezpieczenie osiągnieć poprzez dalszą ich kontynuację w ramach kolejnych projektów EU.