Członek Zarządu Spółki OBR CTM S.A.

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. S.A. z siedzibą w Gdyni, jest liderem w projektowaniu, budowie, dostawie i utrzymaniu zintegrowanych systemów: dowodzenia, analizy i przetwarzania danych, łączności, okrętowych oraz podwodnych, w domenie techniki wojskowej i cywilnej.

 

Nasze kompetencje po raz kolejny zostały potwierdzone podczas targów MSPO 2018 w Kielcach. Zintegrowany „Okrętowy System Zarządzania Walką SCOT”, wdrożony na prototypowym okręcie projektu 258 „Kormoran”, został uhonorowany główną nagrodą Prezydenta RP.

 

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki, Rada Nadzorcza OBR CTM S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne, poszukując kandydata na stanowisko Członka Zarządu.

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

 

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 29 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki (dalej „Członek Zarządu”).

 

1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu powinien:

1) spełniać łącznie poniższe warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub wykształcenie wyższe techniczne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w obszarze informatyki na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w obszarze informatyki,

d) wykazywać się brakiem kar za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

e) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

2) dodatkowo pożądane jest, aby Kandydat na stanowisko Członka Zarządu:

a) posiadał dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE/NATO SECRET”, a w przypadku braku ww. dostępu zobowiązał się do wypełnienia, w terminie 21 dni od powołania, ankiety bezpieczeństwa osobowego,

b) posiadał uprawnienia do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji CTM, a w przypadku braku ww. uprawnienia zobowiązał się do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnienia, w terminie 21 dni od powołania,

c) posiadał udokumentowany udział w realizacji projektów B+R+I – preferowany w sektorze obronnym,

d) posiadał udokumentowane doświadczenie w realizacji dużych projektów informatycznych w roli zarządzającego strukturami informatycznymi.

 

2. Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PGZ,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,

 

3. Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 1 i 2 powyżej. Wzór zgłoszenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki.

 

4. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) CV,

2) oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w pkt 1 ppkt 1 – 2),

3) oświadczenie o niespełnianiu warunków o których mowa w pkt 2,

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje Kandydata,

5) inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne,

6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni (81-109) przy ul. A. Dickmana 62, w celu realizacji postępowania kwalifikacyjnego.”

 

5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje Kandydata powinny zostać złożone przez Kandydata w  odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu pod rygorem pominięcia dokumentu.

 

6. Kandydaci mogą składać zgłoszenia w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 w Punkcie Podawczym Spółki pokój nr 2 w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 28.09.2018 r. do godziny 12:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – nie otwierać”.

 

7. Dopuszcza się przesyłanie zgłoszeń listem poleconym na adres Spółki. W przypadku przesłania przez Kandydata zgłoszenia pocztą, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 

8. Od dnia ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w Biurze Zarządu Spółki udostępnione będą Kandydatom do wglądu podstawowe informacje o Spółce, tj. Statut Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy, sprawozdanie F-01, według stanu na dzień 30.06.2018 r. Ponadto podstawowe dane

o Spółce dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ctm.gdynia.pl.

 

9. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

10. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

11. Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania zgłoszeń.

 

12. Rada Nadzorcza Spółki zaprosi Kandydatów, którzy przeszli formalną weryfikację do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia czynności z pkt 11 powyżej. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery wskazane w zgłoszeniu.

 

13. Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in.:

a) Wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o branży, w której działa Spółka,

b) Znajomość zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych,

c) Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,

d) Znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

e) Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej spółki oraz rachunkowości,

f) Wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,

g) Wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów,

h) Wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,

i) Wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy,

 

14. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku telefonicznie na numery wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały o wyłonieniu Kandydata.

 

15. Rada Nadzorcza ma prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy innych podmiotów, w tym między innymi podmiotów świadczących usługi doradztwa personalnego.

 

16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zgloszenie-Kandydat-Czlonek-Zarzadu