Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. IT Spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

RADA NADZORCZA

Spółki OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni

działając na podstawie §29 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Członka Zarządu ds. IT

 

1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu ds. IT powinni spełniać następujące kryteria:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej  umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),

e) korzystać z pełni praw publicznych,

f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. Kandydaci nie mogą:

a) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

e) wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

f) spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

 

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

a) posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji dużych projektów informatycznych w roli zarządzającego strukturami informatycznymi,

b) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „TAJNE/NATO SECRET” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu ds. IT będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,

c) posiadać uprawnienia do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji CTM, a w przypadku braku ww. uprawnienia zobowiązać się do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnienia, w terminie 21 dni od powołania,

d) posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych,

e) posiadać udokumentowany udział w realizacji projektów B+R+I – preferowany w sektorze obronnym.

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

a) życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,

b) list motywacyjny,

c) oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),

d) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

f) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,

g) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 w Punkcie Podawczym Spółki pokój nr 2, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. IT – nie otwierać.

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 06.05.2019r. do godziny 12:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 1 dnia od terminu określonego do składania zgłoszeń.

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w dokumentacji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki OBR CTM S.A. w Gdyni, przy ul. Dickmana 62, nie później niż do dnia 31.05.2019r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,

c) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku członka Zarządu,

d) znajomość zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych,

e) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

f) wiedza w zakresie realizacji projektów z sektora obronnego,

g) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

h) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej spółki oraz rachunkowości,

i) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,

j) wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów,

k) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,

l) wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy.

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać udostępnione w Biurze Zarządu Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Ponadto podstawowe dane o Spółce dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ctm.gdynia.pl.

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

a) wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,

b) Statut Spółki,

c) zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy,

d) sprawozdanie F-01, według stanu na dzień 28.02.2019 r.

21. Do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, upoważnione jest Biuro Zarządu, tel. (+48) 587 764 587, adres e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl

22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

23. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

24. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu ds. IT może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

25. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery wskazane w zgłoszeniu lub pisemnie, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.