Realizacja robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”-Zapytatnie ofertowe nr 2020/1076/N

W dniu 22.12.2020r Zamawiający opublikował postępowanie nr 2020/1076/N.

Uwaga!

Załączniki do Zapytania Ofertowego, ze względu na swoją objętość, znajdują się pod linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/GEbJchfp75214Vc

(W celu właściwego odczytania załączników należy je pobrać i zapisać na dysku).

Uwaga!

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji, które mogą być pomocne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej, w tym złożenia stosownych dokumentów, o których mowa poniżej, poniesie Wykonawca.

Termin wizji lokalnej, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
w Ogłoszeniu niniejszego Zapytania Ofertowego na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia wizji. Zamawiający przewiduje minimum 2 wizje lokalne przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

UWAGA!!!

Zgodnie z rozdz.III, pkt.13 Zapytania Ofertowego, Zamawiający informuje, iż wyznacza następujące terminy wizji lokalnej:

21. 01. 2021 r. godz.10.00 oraz 26. 01. 2021 r. godz.10.00.

W dniu 21.01.2021r.Zamawiający zamieścił folder:,,Zapytania nr 1 i Zmiana nr 1 do Zapytania Ofertowego 2020_1076_N „oraz ,,21.01.2021-Baza konkur.-Zapyt.nr 1″. Ponadto Zamawiający zamieścił folder:,,pytania_do_ogloszenia_nr_2020-1612-24102”.

Powyższe załączniki znajdują się również pod linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/GEbJchfp75214Vc

(W celu właściwego odczytania załączników należy je pobrać i zapisać na dysku).

 

W dniu 28.01.2021r. Zamawiający zamieścił folder:,,Zapytania nr 2 i Zmiana nr 2 do Zapytania Ofertowego 2020_1076_N „oraz ,,28.01.2021-Baza Konkur.-Zapytanie nr 2 i Zmiana nr 2 do Zapyt.Ofert.”.

Powyższy folder jak również  zmienione załączniki  oraz uzupełnienia (przedmiary) znajdują się  pod linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/GEbJchfp75214Vc

(W celu właściwego odczytania załączników należy je pobrać i zapisać na dysku).

W dniu 03.02.2021r. Zamawiający zamieścił folder(załącznik):,,Zapytania nr 3 do Zapytania Ofertowego 2020_1076_N  oraz wyjaśnienia Zamawiającego”oraz ,,03.02.2021-Baza Konkur.-Zapytanie nr 3 i wyjaśnienia Zamawiającego”.

W dniu 04.02.2021r. Zamawiający zamieścił folder:,,Zapytania nr 4 i Zmiana do Zapytania Ofertowego” oraz ,,04.02.2021-Baza Konkur.-Zapytanie nr 4 i Zmiana  do Zapyt.Ofert.”.

Powyższy folder jak również  dodany  załącznik Nr 3A dwg do OPZ  oraz uzupełnienia (decyzje i planowane  nasadzenia) znajdują się  pod linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/GEbJchfp75214Vc

W dniu 09.02.2021r. Zamawiający zamieścił dwa załączniki:,, 09.02.2021r.-Zmiana do Zapytania Ofertowego Nr 2020/1076/N” oraz ,, 09.02.2021r.-Baza Konk.-Zmiana do Zapytania Ofertowego Nr 2020/1076/N”. Powyższe zmiany dotyczą otwarcia ofert.

W dniu 11.02.2021r. Zamawiający zamieścił załącznik dotyczący kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pn. ,,Informacja na stonę CTM Nr sprawy 2020/1076/N”.

W dniu 11.02.2021r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

W dniu 09.03.2021r. Zamawiający zamieścił ,,Wynik postępowania”  oraz ,,Wynik postępowania-Baza Konkurencyjności”.