Przedstawiciele CTM aktywnie uczestniczą w konferencjach UDT i MAST

W czerwcu br. przedstawiciele CTM wzięli aktywny udział dwóch zagranicznych konferencjach, mających światowy zasięg, a mianowicie: Undersea Defence Technology (UDT) i Maritime/Air Systems&Technologies (MAST). Obydwie konferencje są wspierane przez NATO i stanowią globalne forum prezentacji osiągnięć i wymiany informacji na temat bieżących i przyszłych programów rozwojowych dotyczących militarnych technologii morskich, wykorzystywanych dla wzmocnienia obronności i bezpieczeństwa. Skupiają one specjalistów z kręgów: wojska, przemysłu oraz środowisk akademickich, wywodzących się z trzydziestu kilku krajów.

 

Główny obszar zainteresowania konferencji UDT to budowa i rozwój okrętów podwodnych oraz towarzyszących im systemów uzbrojenia oraz sprzętu, z coraz szerszym uwzględnieniem bezzałogowych systemów wojny minowej. Temat tegorocznej 29 konferencji UDT, która miała miejsce w Oslo nosił tytuł „Balancing capability through balanced investment”.

 

Konferencja MAST pokrywa znacznie szerszy zakres tematyczny, który obejmuje praktycznie wszystkie działania podejmowane przez floty wojenne. Tegoroczna konferencja, która miała miejsce w Amsterdamie, obfitowała w dużą ilość referatów dotyczących rozwoju morskich platform bezzałogowych oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem morskim.

 

Na obydwu konferencjach specjaliści z gdyńskiego Ośrodka przedstawili referaty stanowiące syntezę wyników badań prowadzonych w programach międzynarodowych NATO i EDA. Pierwszy z nich związany z programem DAT PoW NATO nosił tytuł „Assesment of effectivnes of underwater threat detection System”, natomiast drugi związany z programem UMS EDA „BURMIN” nosił tytuł „Variable depth magnetic mine detection system”.

 

Zaprezentowane prace wzbudziły znaczne zainteresowanie oraz zostały wysoko ocenione. Stanowią one znaczący wkład intelektualny naszego kraju (reprezentowanego przez CTM) w rozwój nowych kierunków i technologii detekcji i zwalczania zagrożeń podwodnych.

 

Od lat do Komitetów Programowych obydwu konferencji zaproszany jest przedstawiciel CTM, który też tradycyjnie podczas każdej konferencji przewodniczy wybranym sesjom, głównie z obszaru wojny minowej oraz platform bezzałogowych stosowanych w operacjach przeciwminowych.

 

Doceniając zaangażowanie OBR CTM S.A. i osiągnięcia w rozwoju militarnych technologii morskich oraz wsparcie merytoryczne dla Konferencji MAST, CTM uzyskał status sponsora technicznego wspomnianej Konferencji dołączając do grona kilku innych instytutów i firm o renomie światowej. Wartym podkreślenia jest fakt, że rozległa wiedza pozyskana na obu konferencjach jest upowszechniana w CTM. Jest ona aplikowana w nowych projektach i jest również inspiracją do definiowania nowych międzynarodowych i krajowych programów/projektów badawczych.