Przedmiot skargi/wniosku

 

Przedmiotem skargi/wniosku mogą być wszelkie działania związane z działalnością Laboratoriów Badawczych.

 

 

Sposób i forma składania skarg/wniosków

 

Skargi i wnioski do Laboratoriów Badawczych OBR CTM S. A. mogą być wnoszone:

  • – Pocztą elektroniczną, na adres e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl
  • – Pisemnie na adres OBR CTM S. A.

Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki.

 

 

Wymogi formalne skargi/wniosku

 

Skargi lub wnioski składane do OBR CTM S. A. powinny zawierać:

  • – Imię i Nazwisko oraz nazwę firmy wnoszącego skargę lub wniosek;
  • – Adres (miejscowość, ulica, numer budynku) wnoszącego skargę lub wniosek;
  • – Treść skargi lub wniosku (aby na jej podstawie można było ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

 

Organ rozpatrujący skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski rozpatruje Kierownik Pionu Jakości i Serwisu.