Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

RADA NADZORCZA

Spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

z siedzibą w Gdyni

 

działając na podstawie §29 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Prezesa Zarządu

 

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni spełniać następujące kryteria:

 

a. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

 

b. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

 

c. posiadać co najmniej 3-letniego doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

 

d. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),

 

e. korzystać z pełni praw publicznych,

 

f. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. Kandydaci nie mogą:

 

a. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 

b. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

 

c. być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 

d. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

 

e. wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

 

f. spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

 

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

 

a. posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „TAJNE/NATO SECRET” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,

 

b. posiadać uprawnienia do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji CTM, a w przypadku braku ww. uprawnienia zobowiązać się do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnienia, w terminie 21 dni od powołania,

 

c. posiadać predyspozycje do kierowania pracami Zarządu,

 

d. posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych.

 

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

 

a. życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,

 

b. list motywacyjny,

 

c. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),

 

d. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,

 

e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

 

f. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,

 

g. inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

 

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

 

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 w Punkcie Podawczym Spółki pokój nr 2, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – nie otwierać”.

 

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 20.09.2019 r. do godziny 12:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

 

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od terminu określonego do składania zgłoszeń.

 

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

 

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w dokumentacji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

 

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki OBR CTM S.A. w Gdyni, przy ul. Dickmana 62, nie później niż do dnia 30.09.2019 r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

 

15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.

 

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

 

a. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

 

b. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,

 

c. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku członka Zarządu,

 

d. znajomość zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych,

 

e. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

 

f. wiedza w zakresie realizacji projektów z sektora obronnego,

 

g. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

 

h. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej spółki oraz rachunkowości,

 

i. wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,

 

j. wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów,

 

k. wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,

 

l. wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy.

 

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać udostępnione w Biurze Zarządu Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Ponadto podstawowe dane o Spółce dostępne są na stronie internetowej Spółki ctm.gdynia.pl

 

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

 

a. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,

 

b. Statut Spółki,

 

c. zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy,

 

d. ostatnie sprawozdanie F-01.

 

21. Do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, upoważnione jest Biuro Zarządu, tel. (+48) 587 764 587, adres e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl

 

22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

 

23. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

 

24. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

 

25. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery wskazane w zgłoszeniu lub pisemnie, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych Spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

RADA NADZORCZA

Spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

z siedzibą w Gdyni

 

działając na podstawie §29 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

 

Członka Zarządu ds. finansowych

 

1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych powinni spełniać następujące kryteria:

 

a. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

 

b. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

 

c. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

 

d. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),

 

e. korzystać z pełni praw publicznych,

 

f. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. Kandydaci nie mogą:

 

a. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 

b. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

 

c. być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 

d. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

 

e. wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

 

f. spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

 

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

 

a. posiadać doświadczenie w obszarze zarządzania finansami spółek prawa handlowego,

 

b. posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „TAJNE/NATO SECRET” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję

Członka Zarządu ds. finansowych będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,

 

c. posiadać uprawnienia do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji CTM, a w przypadku braku ww. uprawnienia zobowiązać się do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnienia, w terminie 21 dni od powołania,

 

d. posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych.

 

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

 

a. życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,

 

b. list motywacyjny,

 

c. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),

 

d. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,

 

e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

 

f. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,

 

g. inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

 

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

 

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 w Punkcie Podawczym Spółki pokój nr 2, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych – nie otwierać”.

 

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 20.09.2019 r. do godziny 12:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

 

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od terminu określonego do składania zgłoszeń.

 

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

 

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w dokumentacji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

 

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki OBR CTM S.A. w Gdyni, przy ul. Dickmana 62, nie później niż do dnia 30.09.2019 r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

 

15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.

 

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

 

a. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

 

b. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,

 

c. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku członka Zarządu,

 

d. znajomość zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych,

 

e. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

 

f. wiedza w zakresie realizacji projektów z sektora obronnego,

 

g. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

 

h. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej spółki oraz rachunkowości,

 

i. wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,

 

j. wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów,

 

k. wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,

 

l. wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy.

 

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać udostępnione w Biurze Zarządu Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Ponadto podstawowe dane o Spółce dostępne są na stronie internetowej Spółki ctm.gdynia.pl

 

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

 

a. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,

 

b. Statut Spółki,

 

c. zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy,

 

d. ostatnie sprawozdanie F-01.

 

21. Do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, upoważnione jest Biuro Zarządu, tel. (+48) 587 764 587, adres e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl

 

22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

 

23. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

 

24. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu ds. finansowych może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

 

25. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery wskazane w zgłoszeniu lub pisemnie, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. IT Spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

RADA NADZORCZA

Spółki OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni

działając na podstawie §29 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Członka Zarządu ds. IT

 

1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu ds. IT powinni spełniać następujące kryteria:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej  umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),

e) korzystać z pełni praw publicznych,

f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. Kandydaci nie mogą:

a) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

e) wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

f) spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

 

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

a) posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji dużych projektów informatycznych w roli zarządzającego strukturami informatycznymi,

b) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „TAJNE/NATO SECRET” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu ds. IT będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,

c) posiadać uprawnienia do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji CTM, a w przypadku braku ww. uprawnienia zobowiązać się do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnienia, w terminie 21 dni od powołania,

d) posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych,

e) posiadać udokumentowany udział w realizacji projektów B+R+I – preferowany w sektorze obronnym.

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

a) życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,

b) list motywacyjny,

c) oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),

d) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

f) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,

g) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 w Punkcie Podawczym Spółki pokój nr 2, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. IT – nie otwierać.

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 06.05.2019r. do godziny 12:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 1 dnia od terminu określonego do składania zgłoszeń.

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w dokumentacji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki OBR CTM S.A. w Gdyni, przy ul. Dickmana 62, nie później niż do dnia 31.05.2019r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,

c) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku członka Zarządu,

d) znajomość zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych,

e) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

f) wiedza w zakresie realizacji projektów z sektora obronnego,

g) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

h) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej spółki oraz rachunkowości,

i) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,

j) wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów,

k) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,

l) wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy.

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać udostępnione w Biurze Zarządu Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Ponadto podstawowe dane o Spółce dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ctm.gdynia.pl.

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

a) wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,

b) Statut Spółki,

c) zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy,

d) sprawozdanie F-01, według stanu na dzień 28.02.2019 r.

21. Do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, upoważnione jest Biuro Zarządu, tel. (+48) 587 764 587, adres e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl

22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

23. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

24. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu ds. IT może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

25. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery wskazane w zgłoszeniu lub pisemnie, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych Spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

RADA NADZORCZA

Spółki OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni

 

działając na podstawie §29 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Członka Zarządu ds. finansowych

 

1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych powinni spełniać następujące kryteria:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej  umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),

e) korzystać z pełni praw publicznych,

f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. Kandydaci nie mogą:

a) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

e) wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

f) spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

 

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

a) posiadać doświadczenie w obszarze zarządzania finansami spółek prawa handlowego,

b) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „TAJNE/NATO SECRET” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu ds. finansowych będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,

c) posiadać uprawnienia do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji CTM, a w przypadku braku ww. uprawnienia zobowiązać się do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnienia, w terminie 21 dni od powołania,

d) posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych.

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

a) życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,

b) list motywacyjny,

c) oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),

d) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

f) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,

g) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 w Punkcie Podawczym Spółki pokój nr 2, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych – nie otwierać.

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 06.05.2019r. do godziny 12:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 1 dnia od terminu określonego do składania zgłoszeń.

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w dokumentacji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki OBR CTM S.A. w Gdyni, przy ul. Dickmana 62, nie później niż do dnia 31.05.2019r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,

c) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku członka Zarządu,

d) znajomość zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych,

e) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

f) wiedza w zakresie realizacji projektów z sektora obronnego,

g) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

h) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej spółki oraz rachunkowości,

i) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,

j) wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów,

k) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,

l) wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy.

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać udostępnione w Biurze Zarządu Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Ponadto podstawowe dane o Spółce dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ctm.gdynia.pl.

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

a) wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,

b) Statut Spółki,

c) zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy,

d) sprawozdanie F-01, według stanu na dzień 28.02.2019 r.

21. Do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, upoważnione jest Biuro Zarządu, tel. (+48) 587 764 587, adres e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl

22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

23. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

24. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu ds. finansowych może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

25. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery wskazane w zgłoszeniu lub pisemnie, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

RADA NADZORCZA

Spółki OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni

 

działając na podstawie §29 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Prezesa Zarządu

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni spełniać następujące kryteria:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej  umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),

e) korzystać z pełni praw publicznych,

f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. Kandydaci nie mogą:

a) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

e) wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

f) spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

 

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

a) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „TAJNE/NATO SECRET” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,

b) posiadać uprawnienia do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji CTM, a w przypadku braku ww. uprawnienia zobowiązać się do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnienia, w terminie 21 dni od powołania,

c) posiadać predyspozycje do kierowania pracami Zarządu,

d) posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych.

 

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

a) życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,

b) list motywacyjny,

c) oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),

d) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

f) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,

g) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 w Punkcie Podawczym Spółki pokój nr 2, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – nie otwierać.

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 06.05.2019r. do godziny 12:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 1 dnia od terminu określonego do składania zgłoszeń.

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w dokumentacji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki OBR CTM S.A. w Gdyni, przy ul. Dickmana 62, nie później niż do dnia 31.05.2019r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,

c) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku członka Zarządu,

d) znajomość zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych,

e) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

f) wiedza w zakresie realizacji projektów z sektora obronnego,

g) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

h) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej spółki oraz rachunkowości,

i) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,

j) wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów,

k) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,

l) wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy.

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać udostępnione w Biurze Zarządu Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Ponadto podstawowe dane o Spółce dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ctm.gdynia.pl.

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

a) wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,

b) Statut Spółki,

c) zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy,

d) sprawozdanie F-01, według stanu na dzień 28.02.2019 r.

21. Do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, upoważnione jest Biuro Zarządu, tel. (+48) 587 764 587, adres e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl

22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

23. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

24. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

25. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery wskazane w zgłoszeniu lub pisemnie, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

W Gdyni powstanie kolejne nowoczesne laboratorium badawcze -https://biznes.trojmiasto.pl/W-Gdyni-powstanie-kolejne-nowoczesne-laboratorium-badawcze-n131342.htm

Gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) dysponuje rozwiniętą infrastrukturą badawczą, ukierunkowaną na badania urządzeń techniki morskiej oraz sprzętu instalowanego na platformach lądowych i powietrznych. Aktualnie CTM realizuje, zaplanowaną na najbliższe trzy lata inwestycję, która znacząco podniesienie potencjał badawczy jego laboratoriów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Obejmie ona budowę nowej hali laboratoryjnej, stanowiska do badań pól magnetycznych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

Planowana inwestycja jest wynikiem podpisanej umowy o dofinansowanie projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC”, pomiędzy Konsorcjum EMC-LabNet (z udziałem CTM), a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 4.2, w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Głównym celem projektu jest rozbudowa i uzupełnienie zaplecza technicznego i bazy laboratoryjnej członków Konsorcjum oraz utworzenie strategicznej, unikatowej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów, świadczących usługi z zakresu EMC. W przypadku CTM, rozbudowa istniejącej infrastruktury badawczej, przyczyni się do rozszerzenia zakresu akredytacji, zapewniając tym samym kompleksowe wsparcie w obszarze usług badań laboratoryjnych.

W ramach inwestycji, na terenie ośrodka powstanie hala laboratoryjna o powierzchni ok. 1 tys. m kw., która zostanie wyposażona w wyspecjalizowane urządzenia badawcze. W budynku hali zostaną stworzone stanowiska badawcze, przestrzeń magazynowa oraz pomieszczenia laboratoryjne i socjalne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań, w obiekcie zostaną utrzymane odpowiednie warunki środowiskowe dla prowadzenia badań. Dodatkowo, planowana jest również budowa niezależnej hali namiotowej, wykonanej z materiałów nieferromagnetycznych. (czytaj dalej: https://biznes.trojmiasto.pl/W-Gdyni-powstanie-kolejne-nowoczesne-laboratorium-badawcze-n131342.html )

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. S.A. z siedzibą w Gdyni, jest liderem w projektowaniu, budowie, dostawie i utrzymaniu zintegrowanych systemów: dowodzenia, analizy i przetwarzania danych, łączności, okrętowych oraz podwodnych, w domenie techniki wojskowej i cywilnej.

 

Nasze kompetencje po raz kolejny zostały potwierdzone podczas targów MSPO 2018 w Kielcach. Zintegrowany „Okrętowy System Zarządzania Walką SCOT”, wdrożony na prototypowym okręcie projektu 258 „Kormoran”, został uhonorowany główną nagrodą Prezydenta RP.

 

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki, Rada Nadzorcza Spółki OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne, poszukując kandydata na stanowisko Członka Zarządu.

 

 

RADA NADZORCZA

Spółki OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni

 

 

działając na podstawie § 29 ust. 3 pkt 1  Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki

pod firmą OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni  (dalej „Spółka”),

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko Członka Zarządu.

 

 

1.  Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu powinni spełniać następujące kryteria:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w obszarze informatyki na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w obszarze informatyki;

d) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);

e) korzystać z pełni praw publicznych;

f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.  Kandydaci nie mogą:

a) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

b) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

c) być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

d) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka;

e) wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki;

f) spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

 

3.  Dodatkowo Kandydat powinien:

a) posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji dużych projektów informatycznych w roli zarządzającego strukturami informatycznymi;

b) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „TAJNE/NATO SECRET” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję;

c) posiadać uprawnienia do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji CTM, a w przypadku braku ww. uprawnienia zobowiązać się do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnienia, w terminie 21 dni od powołania;

d) posiadać udokumentowany udział w realizacji projektów B+R+I – preferowany w sektorze obronnym.

 

4.  Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

a) życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania,  adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem;

b) list motywacyjny;

c) oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki);

d) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3;

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

f) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego;

g) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

 

5.  Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

 

6.  W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

 

7.  Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 w Punkcie Podawczym Spółki pokój nr 2, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – nie otwierać„.

 

8.  Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 11.01.2019 r. do godziny 12:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 

9.  Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

 

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 1 dnia od terminu określonego do składania zgłoszeń.

 

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

 

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

 

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, przy ul. Dickmana 62, począwszy od dnia 18.01.2019 r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

 

15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.

 

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa;

c) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu;

d) znajomość zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych;

e) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

f) znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów B+R+I, w szczególności projektów informatycznych;

g) wiedza w zakresie realizacji projektów z sektora obronnego;

h) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

i) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej spółki oraz rachunkowości;

j) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych;

k) wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów;

l) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji;

m) wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy.

 

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać udostępnione w Biurze Zarządu Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Ponadto podstawowe dane o Spółce dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ctm.gdynia.pl.

 

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

a) wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki;

b) Statut Spółki;

c) sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy;

d) sprawozdanie F-01, według stanu na dzień 30.11.2018 r.

 

21. Do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, upoważnione jest Biuro Zarządu, tel. (+48) 587 764 587, adres e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl

 

22. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

 

23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

 

24. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

 

25. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

 

26. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery wskazane w zgłoszeniu lub pisemnie, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

OBR CTM S.A. z najbardziej prestiżową nagrodą targów MSPO

Podczas czwartego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. otrzymał Nagrodę Prezydenta RP, za opracowanie pierwszego polskiego okrętowego System Zarządzania Walką „SCOT”. Nagrodę Prezydenta RP dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy, z rąk doradcy prezydenta Andrzeja Dudy ambasadora Bogusława Winida, odebrali Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian oraz Wiceprezes Zarządu OBR CTM S.A. Joanna Sztiller.

 

SCOT to pierwszy polski nowoczesny okrętowy system zarządzania walką, który jest systemem uniwersalnym, przeznaczonym dla różnej klasy okrętów Marynarki Wojennej RP, m.in. nowoczesnych niszczycieli min typu „Kormoran” a także okrętów ratowniczych projektu „Ratownik” i innych. Stanowi on jednocześnie „mózg, serce i układ nerwowy” okrętu. Podstawową funkcją systemu jest integracja różnorodnych podsystemów okrętowych, począwszy od środków zwalczania celów powietrznych, nawodnych i podwodnych oraz zagrożeń asymetrycznych, po środki obserwacji technicznej, system łączności czy zintegrowany system nawigacyjny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pływania, monitorowania aktualnego położenia geograficznego, parametrów ruchu okrętów oraz dystrybucji obrazu sytuacji taktycznej. System wspomaga działania bojowe, realizowane przez załogę okrętu w zakresie efektywnego wykorzystania wszystkich działających na okręcie sensorów i efektorów. Ponadto wspomaga planowanie zadania (misji), procesy decyzyjne i pozwala na monitorowanie realizacji zadań oraz raportowanie. Warto podkreślić, że system SCOT bazuje na elementach powstających w CTM. Stosowane rozwiązania informatyczne i organizacyjne pozwalają przede wszystkim redukować ryzyko wystąpienia problemów technicznych, skracać czas wytwarzania, obniżać koszty tak w procesach tworzenia i wdrażania elementów systemu, jak i w trakcie jego wieloletniej eksploatacji. SCOT jest systemem otwartym, skalowalnym i elastycznym, co pozwala na integrowania nowych sensorów i efektorów, jak i wprowadzanie nowych funkcjonalności. SCOT w wersji dedykowanej dla niszczyciela min został wdrożony na prototypowym okręcie projektu 258 „Kormoran” zbudowanym przez polskie Konsorcjum, w skład którego wszedł CTM.