Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni

 

RADA NADZORCZA

Spółki OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni

 

działając na podstawie §29 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko  Prezesa Zarządu

 

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni spełniać następujące kryteria:

 

a. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c. posiadać co najmniej 3-letniego doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
e. korzystać z pełni praw publicznych,
f. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. Kandydaci nie mogą:

 

a. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c. być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
e. wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
f. spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

 

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

 

a. posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „TAJNE/NATO SECRET” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
b. posiadać uprawnienia do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji CTM, a w przypadku braku ww. uprawnienia zobowiązać się do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnienia, w terminie 21 dni od powołania,
c. posiadać predyspozycje do kierowania pracami Zarządu,
d. posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych.

 

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

 

a. życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,
b. list motywacyjny,
c. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
d. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
f. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
g. inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,

 

 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

 

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

 

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 w Punkcie Podawczym Spółki pokój nr 2, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – nie otwierać”.

 

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 13.07.2020 r. do godziny 12:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

 

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od terminu określonego do składania zgłoszeń.

 

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

 

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w dokumentacji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

 

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki OBR CTM S.A. w Gdyni, przy ul. Dickmana 62, nie później niż do dnia 24.07.2020r.
O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

 

15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.

 

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

 

a. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,
c. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku członka Zarządu,
d. znajomość zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych,
e. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
f. wiedza w zakresie realizacji projektów z sektora obronnego,
g. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
h. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej spółki oraz rachunkowości,
i. wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
j. wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów,
k. wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,
l. wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy.

 

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać udostępnione w Biurze Zarządu Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Ponadto podstawowe dane o Spółce dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ctm.gdynia.pl.

 

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

 

a. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
b. Statut Spółki,
c. zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy,
d. ostatnie sprawozdanie F-01.

 

21. Do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, upoważnione jest Biuro Zarządu, tel. (+48) 587 764 587, adres e-mail:ctm@ctm.gdynia.pl

 

 

22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn,

 

23. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

 

24. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

 

25. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie lub e-mailowo na dane kontaktowe wskazane w zgłoszeniu lub pisemnie, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

Załączniki:

RODO_Zgoda_PGZ

Formularz Oświadczenia kandydata