Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. S.A. z siedzibą w Gdyni, jest liderem w projektowaniu, budowie, dostawie i utrzymaniu zintegrowanych systemów: dowodzenia, analizy i przetwarzania danych, łączności, okrętowych oraz podwodnych, w domenie techniki wojskowej i cywilnej.

 

Nasze kompetencje po raz kolejny zostały potwierdzone podczas targów MSPO 2018 w Kielcach. Zintegrowany „Okrętowy System Zarządzania Walką SCOT”, wdrożony na prototypowym okręcie projektu 258 „Kormoran”, został uhonorowany główną nagrodą Prezydenta RP.

 

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki, Rada Nadzorcza Spółki OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne, poszukując kandydata na stanowisko Członka Zarządu.

 

 

RADA NADZORCZA

Spółki OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni

 

 

działając na podstawie § 29 ust. 3 pkt 1  Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki

pod firmą OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni  (dalej „Spółka”),

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko Członka Zarządu.

 

 

1.  Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu powinni spełniać następujące kryteria:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w obszarze informatyki na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w obszarze informatyki;

d) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);

e) korzystać z pełni praw publicznych;

f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.  Kandydaci nie mogą:

a) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

b) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

c) być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

d) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka;

e) wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki;

f) spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

 

3.  Dodatkowo Kandydat powinien:

a) posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji dużych projektów informatycznych w roli zarządzającego strukturami informatycznymi;

b) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „TAJNE/NATO SECRET” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję;

c) posiadać uprawnienia do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji CTM, a w przypadku braku ww. uprawnienia zobowiązać się do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnienia, w terminie 21 dni od powołania;

d) posiadać udokumentowany udział w realizacji projektów B+R+I – preferowany w sektorze obronnym.

 

4.  Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

a) życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania,  adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem;

b) list motywacyjny;

c) oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki);

d) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3;

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

f) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego;

g) inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

 

5.  Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

 

6.  W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

 

7.  Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 w Punkcie Podawczym Spółki pokój nr 2, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – nie otwierać„.

 

8.  Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 11.01.2019 r. do godziny 12:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 

9.  Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

 

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 1 dnia od terminu określonego do składania zgłoszeń.

 

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

 

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

 

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, przy ul. Dickmana 62, począwszy od dnia 18.01.2019 r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

 

15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.

 

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa;

c) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu;

d) znajomość zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych;

e) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

f) znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów B+R+I, w szczególności projektów informatycznych;

g) wiedza w zakresie realizacji projektów z sektora obronnego;

h) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

i) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej spółki oraz rachunkowości;

j) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych;

k) wiedza w zakresie planowania zadań i zasobów;

l) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji;

m) wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy.

 

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać udostępnione w Biurze Zarządu Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Ponadto podstawowe dane o Spółce dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ctm.gdynia.pl.

 

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

a) wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki;

b) Statut Spółki;

c) sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy;

d) sprawozdanie F-01, według stanu na dzień 30.11.2018 r.

 

21. Do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, upoważnione jest Biuro Zarządu, tel. (+48) 587 764 587, adres e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl

 

22. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

 

23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

 

24. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

 

25. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

 

26. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery wskazane w zgłoszeniu lub pisemnie, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

OBR CTM S.A. z najbardziej prestiżową nagrodą targów MSPO

Podczas czwartego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. otrzymał Nagrodę Prezydenta RP, za opracowanie pierwszego polskiego okrętowego System Zarządzania Walką „SCOT”. Nagrodę Prezydenta RP dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy, z rąk doradcy prezydenta Andrzeja Dudy ambasadora Bogusława Winida, odebrali Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian oraz Wiceprezes Zarządu OBR CTM S.A. Joanna Sztiller.

 

SCOT to pierwszy polski nowoczesny okrętowy system zarządzania walką, który jest systemem uniwersalnym, przeznaczonym dla różnej klasy okrętów Marynarki Wojennej RP, m.in. nowoczesnych niszczycieli min typu „Kormoran” a także okrętów ratowniczych projektu „Ratownik” i innych. Stanowi on jednocześnie „mózg, serce i układ nerwowy” okrętu. Podstawową funkcją systemu jest integracja różnorodnych podsystemów okrętowych, począwszy od środków zwalczania celów powietrznych, nawodnych i podwodnych oraz zagrożeń asymetrycznych, po środki obserwacji technicznej, system łączności czy zintegrowany system nawigacyjny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pływania, monitorowania aktualnego położenia geograficznego, parametrów ruchu okrętów oraz dystrybucji obrazu sytuacji taktycznej. System wspomaga działania bojowe, realizowane przez załogę okrętu w zakresie efektywnego wykorzystania wszystkich działających na okręcie sensorów i efektorów. Ponadto wspomaga planowanie zadania (misji), procesy decyzyjne i pozwala na monitorowanie realizacji zadań oraz raportowanie. Warto podkreślić, że system SCOT bazuje na elementach powstających w CTM. Stosowane rozwiązania informatyczne i organizacyjne pozwalają przede wszystkim redukować ryzyko wystąpienia problemów technicznych, skracać czas wytwarzania, obniżać koszty tak w procesach tworzenia i wdrażania elementów systemu, jak i w trakcie jego wieloletniej eksploatacji. SCOT jest systemem otwartym, skalowalnym i elastycznym, co pozwala na integrowania nowych sensorów i efektorów, jak i wprowadzanie nowych funkcjonalności. SCOT w wersji dedykowanej dla niszczyciela min został wdrożony na prototypowym okręcie projektu 258 „Kormoran” zbudowanym przez polskie Konsorcjum, w skład którego wszedł CTM.

Prezydent RP odwiedził stoisko OBR CTM S.A.

Podczas drugiego dnia targów MSPO 2018 w Kielcach Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Andrzej Duda, odwiedził wystawę sprzętu produkowanego przez spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wśród odwiedzonych ekspozycji znalazła się wystawa Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

 

Prezydent Andrzej Duda wizytując stoisko OBR CTM S.A., zapoznał się z autorskimi rozwiązaniami Ośrodka z obszaru wojskowej techniki morskiej. Zaprezentowano między innymi makietę, przedstawiającą model dostarczonego pod koniec 2017 roku MW RP nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran” z rozwijanymi i dostarczanymi przez OBR CTM S.A. dla tej klasy okrętów systemami: Systemem Zarządzania Walką SCOT, Systemem Obrony Biernej oraz kluczowymi sensorami i efektorami. Dodatkowo przedstawiono trójwymiarową prezentację multimedialną, obrazującą wykonanie zadań okrętu z wykorzystaniem wspomnianego wyżej systemu SCOT. Jest to pierwszy polski uniwersalny okrętowy system zarządzania walką, stanowiący bazę dla dedykowanych okrętowych systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem. SCOT jest jednolitą platformą systemową przeznaczoną dla różnej klasy okrętów Marynarki Wojennej RP. Jego podstawowe funkcje to integracja podsystemów okrętowych, sensorów, efektorów, planowanie misji oraz wspieranie procesów decyzyjnych.

Umowa na SRN podpisana

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) opracuje dla Marynarki Wojennej RP innowacyjny „Mobilny System Radionawigacyjny Średniego Zasięgu SRN”. Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu 5 września 2018 roku, podczas Targów MSPO 2018. Została ona zawarta pomiędzy reprezentującym Skarb Państwa Inspektoratem Uzbrojenia (IU) a CTM, wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ).

 

Podpisy pod umową złożyli reprezentujący MON Szef IU gen. bryg. Dariusz Pluta oraz reprezentujący CTM: Prezes Zarządu dr inż. Andrzej Kilian i Wiceprezes Zarządu Joanna Sztiller. SRN przeznaczony będzie do realizacji pełnego zakresu zadań związanych z określaniem pozycji jednostek pływających Marynarki Wojennej, zwłaszcza w zakresie prowadzenia pomiarów morskich, ratownictwa morskiego, poszukiwania, identyfikacji obiektów podwodnych, w tym minopodobnych. W ramach pracy rozwojowej  pozyskany zostanie system 3 łańcuchów radionawigacyjnych na pojazdach oraz 35 odbiorników, w celu zabezpieczenia wyznaczania, z niezbędną dokładnością, pozycji dla okrętów MW wykonujących zadania bojowe i hydrograficzne w strefie odpowiedzialności przy braku pozycji z systemu satelitarnego.

 

„Innowacyjność stanowi kluczowy czynnik rozwoju nie tylko całej gospodarki, ale również poszczególnych organizacji, w tym firm takich jak Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Podpisana właśnie umowa jest kolejnym krokiem rozwoju szeroko rozumianej techniki morskiej oraz stanowi przykład pozytywnej współpracy pomiędzy biznesem a polskimi uczelniami. Należy podkreślić jak istotna dla rozwoju gospodarki jest implementacja osiągniętych wyników badań i analiz. Centrum Techniki Morskiej, współtwórca między innymi Niszczyciela Min pk. KORMORAN II,  zawierając dzisiejszą umowę, po raz kolejny potwierdza swoje możliwości zarówno do tworzenia jak i wdrażania „innowacji”. Podpisana umowa pozwoli na pozyskanie  rozwiązań o wysokim zaawansowaniu technologicznym, w większości opartymi o techniki mikroprocesorowe i sterowanie programowe. Na bazie danych nawigacyjnych przez nowoopracowany system, realizowane będzie zabezpieczenie nawigacyjne okrętów Marynarki Wojennej, na podejściach do portów, zabezpieczenie działań w ramach działań minowych w Strefie Obrony MW oraz prowadzenie specjalistycznych działań, realizowanych przez służby hydrograficzne. Pozwoli to znacząco podnieść jakość zabezpieczenia hydrograficznego przez Służbę Hydrograficzną Marynarki Wojennej.” – stwierdził Szef IU MON gen. bryg. Dariusz Pluta

 

„W wyniku realizacji umowy powstanie następca opracowanego wcześniej w CTM, systemu „JEMIOŁUSZKA”. Będzie to jednak system o znacznie szerszych możliwościach. Zaimplementowane zostaną w nim najnowocześniejsze technologie i rozwiązania, opracowane wspólnie z naukowcami z Politechniki Gdańskiej – podkreślił Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian.

 

„Projekt SRN jest przykładem, że współpraca innowacyjnego przemysłu z uczelniami może skutkować korzystnym dla obu stron wdrożeniem nowatorskich rozwiązań, służących wzmocnieniu bezpieczeństwa” – dodała Wiceprezes Zarządu OBR CTM S.A. Joanna Sztiller.

 

***

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo. PGZ oferuje m.in. system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu z zestawem Poprad i radarem Soła; przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Grom i Piorun; przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski bardzo bliskiego zasięgu Pilica; system bezzałogowych statków powietrznych PGZ-19R; kołowy transporter opancerzony Rosomak; samobieżny moździerz Rak; system artyleryjski z samobieżną armatohaubicą Krab; indywidualne wyposażenie żołnierza z karabinkami Beryl oraz Grot. PGZ posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz wyposażania okrętów. Ponadto PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty (także sprzęt byłego ZSRR). W najbliższych latach PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne i satelitarne oraz cybertechnologie.

Zaproszenie do odwiedzenia stoiska podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2018, 4-7 września 2018 roku, Kielce, Stoisko C-5

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska, na którym zostanie zaprezentowana ekspozycja Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (Stoisko C-5), podczas odbywającego się w dniach od 4 do 7 września 2018 w Kielcach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO). CTM, będący częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej już po raz kolejny zaprezentuje się na wspólnej wystawie Grupy, mieszczącej się w hali C Targów Kieleckich. Podczas tegorocznej edycji MSPO, Ośrodek przedstawi swoje autorskie rozwiązania z obszaru wojskowej techniki, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowej techniki morskiej. Wśród eksponowanych systemów znajdą się systemy służące zapewnieniu bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu (systemy dowodzenia i kierowania uzbrojeniem, systemy uzbrojenia broni podwodnej itd.)  w portach i obiektach infrastruktury krytycznej oraz systemy łączności radiowej i wymiany danych.

Do zobaczenia w Kielcach!

CTM rozbudowuje infrastrukturę badawczą

W dniu 31 lipca 2018 roku w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC” (EMC-LabNet) realizowanego w zakresie Działania 4.2, w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sygnatariuszami umowy byli członkowie Konsorcjum Naukowo-Technologicznego tworzonego przez: Politechnikę Wrocławską (Lider), gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM), Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Białostocką, Wojskową Akademię Techniczną oraz nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Głównym celem projektu EMC-LabNet jest rozbudowa i uzupełnienie zaplecza technicznego i bazy laboratoryjnej członków Konsorcjum oraz utworzenie strategicznej, unikatowej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów, świadczących usługi z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Mają one stanowić komplementarne i kluczowe zaplecze dla zaawansowanych badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych, prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Dodatkowo mają na celu m. in. zwiększenie poziomu ochrony środowiska naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym i oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych.

 

W przypadku CTM, który dysponuje rozbudowaną infrastrukturą badawczą oraz wysokimi kompetencjami wynikającymi z wieloletniego doświadczenia, realizacja projektu, który oprócz wkładu własnego zyskał również pokaźne dofinansowanie, wpłynie znacząco na podniesienie potencjału badawczego laboratoriów. Tym samym zwiększy zakres, efektywność i  skuteczność oferowanych przez nie badań. Dalszy rozwój infrastruktury badawczej przyczyni się do znaczącego wzrostu możliwości wykonania kompleksowych badań laboratoryjnych oraz umożliwi ich wykorzystanie już na wczesnych etapach powstawania produktu (opracowywania modeli technicznych, demonstratorów technologii, prototypów), aż po finalne egzemplarze na etapie produkcji seryjnej. Wzrost możliwości badawczych będzie miał również istotny wpływ, na pozycję laboratoriów gdyńskiej Spółki na rynku Europejskiej Przestrzeni Badawczej, między innymi w kontekście możliwości realizacji nowych międzynarodowych programów europejskich.  Dodatkowo pozyskana aparatura umożliwi prowadzenie badań nad opracowaniem oraz rozwojem nowych materiałów i technologii oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań do produktów oferowanych na rynek krajowy i międzynarodowy.

 

CTM laureatem nagród podczas Targów Balt Military Expo 2018

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM), wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (PGZ), uzyskał, podczas 15 Bałtyckich Targów Militarnych BALT MILITARY EXPO 2018 (BME), szereg prestiżowych nagród przede wszystkim za prace, jakie realizował w czasie budowy polskiego niszczyciela min ORP „Kormoran”. Wśród nagród przyznanych gdyńskiemu Ośrodkowi znalazły się m. in. Nagroda Prezydenta RP, Grand Prix Targów im. kontradmirała Xawerego Czernickiego, „Bursztynowe medaliony” oraz „Kryształowa Latarnia” przyznawana w ramach towarzyszącej Targom, VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej  NATCON.

 

Grand Prix tegorocznej edycji BME oraz wręczana po raz pierwszy Nagroda Prezydenta RP „dla najlepszego produktu prezentowanego podczas Bałtyckich Targów Militarnych BALT MILITARY EXPO”, zostały przekazane Konsorcjum, składającemu się ze stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., CTM oraz spółki PGZ Stocznia Wojenna, które było odpowiedzialne za budowę nowoczesnego niszczyciela min ORP „Kormoran”. CTM, w ramach wspomnianego Konsorcjum, odpowiadał za integrację Systemu Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki. Dodatkowo, wytworzył i dostarczył na okręt Zintegrowany System Walki, w tym: Okrętowy  System Zarządzania Walką SCOT, System Obrony Biernej, System Obserwacji Podwodnej, w tym stacje hydrolokacyjne SHL-101/TM i SHL-300 oraz ładunki wybuchowe do niszczenia min morskich „Toczek”.

 

Podczas wspomnianych Targów, gdyński Ośrodek został jeszcze dwukrotnie uhonorowany „Bursztynowymi medalionami”, tym razem odpowiednio za Okrętowy System Zarządzania Walką SCOT oraz System Obrony Biernej Okrętu. Dodatkowo wygłoszony podczas towarzyszącej Targom BME Konferencji NATCON referat autorstwa pracowników CTM: Michała Narożnego, Pawła Polańskiego, Rafała Namiotko oraz Marty Czarnowskiej pt. „Wpływ podstawowych parametrów fizykochemicznych wody na natężenie pola elektrycznego w wodzie morskiej”, został nagrodzony „Kryształową Latarnią”.

 

„Jesteśmy usatysfakcjonowani, że Kapituła konkursowa Bałtyckich Targów Militarnych BALT MILITARY EXPO tak  mocno doceniła nasz wkład w budowę „Kormorana”, przyznając nam aż trzy prestiżowe nagrody. Szczególne znaczenie ma dla nas dodatkowo otrzymana Nagroda Prezydenta RP, która została przyznana po raz pierwszy podczas tej edycji Targów” – stwierdził Prezes Zarządu CTM dr inż. Andrzej Kilian.

 

„Uzyskane nagrody cieszą tym bardziej, że dotyczą kluczowych systemów okrętowych opracowanych przez polskich inżynierów, które decydują dzisiaj o potencjale bojowym nowoczesnych okrętów” – dodała Wiceprezes Zarządu CTM Joanna Sztiller.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON, Gdańsk 25-27 czerwca 2018 roku

W dniach 25-27 czerwca 2018 r. w Gdańsku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON. Od sześciu lat, w połączeniu z Targami BALT MILITARY EXPO, stanowi integralne przedsięwzięcie, wpisujące się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń, poruszających tematykę technologii morskich dla obronności i bezpieczeństwa. Ósma edycja Konferencji już po raz kolejny organizowana była wspólnie przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Sztuki Wojennej i Politechniką Gdańską. Sponsorem strategicznym Konferencji została Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Saab Technologies, zaś sponsorami oficjalnymi firmy Lacroix i Enamor. 

 

Konferencja dzięki wysokiej pozycji w kalendarzu konferencji z branży tematyki morskiej związanej z obronnością i bezpieczeństwem z edycji na edycję poszerza zasięg. W tegorocznej konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego z Ministrem Pawłem Solochem na czele, Ministerstwa Finansów reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu Stanisława Cybulskiego, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Michał Jach, Inspektor Marynarki Wojennej kadm. Jarosław Ziemiański, Dowódca Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji admirał Jens Gunnar Peter Nykvist, Dowódca Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego kadm. Krzysztof Jaworski, Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża kadm. Krzysztof Zdonek, cz. p .o. Dowódca 3 Flotylli Okrętów kmdr Wojciech Sowa, Zastępca Dowódcy Wojsk Terytorialnych płk Andrzej Dębczak, Zastępca Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG Wojciech Heninborch, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Andrzej Kowalski, przedstawiciele nauki i przemysłu z Polską Grupą Zbrojeniową na czele reprezentowaną przez Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologicznego Roberta Kudelskiego oraz przedstawiciele organizatorów i współorganizatorów. Około 250 uczestników z Polski i z zagranicy wysłuchało 70 referatów, które stały się podstawą do nawiązania współpracy zarówno pomiędzy przedstawicielami nauki, przemysłu i przyszłymi użytkownikami. Do udziału w konferencji zgłosili się przedstawiciele ponad 47 instytucji i firm z 11 krajów tj. Polski, Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Rumunii. Zgłoszone referaty obejmowały trzy bloki tematyczne: morskie systemy walki, system bezpieczeństwa morskiego i eksploatację techniki morskiej. Trzy najbardziej nowatorskie referaty zostały uhonorowane nagrodami w postaci tradycyjnych kryształowych latarni. Wśród laureatów znalazły się wystąpienia przedstawicieli: OBR CTM S.A. Michała Narożnego, Pawła Polańskiego, Rafała Namiotko i Marty Czarnowskiej pt. „Wpływ podstawowych parametrów fizykochemicznych wody na natężenie pola elektrycznego w wodzie morskiej”;  Wojskowego Instytutu Łączności i Wojskowej Akademii Technicznej Roberta Matyszkiela, Janusza Mikołajczyka, Dariusza Szabry, Bogusława Grochowiny i Zbigniewa Bieleckiego pt. „Wykorzystanie bezpiecznej łączności hybrydowej FSO/RF do zastosowań morskich”; Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Dominika Filipiaka, Mileny Stróżyny, Krzysztofa Węcla, Witolda Abramowicza pt. „Big Data i wykrywanie anomalii w ruchu morskim: przestrzenna analiza danych AIS dla tankowców”.

CTM realizuje kolejny europejski projekt rozwijający systemy zwalczania min

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (CTM), wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), aktualnie realizuje pierwszy z etapów prac podjętych w ramach projektu Europejskiej Agencji Obrony (EDA), pn. „Modular Lightweight Minesweeping II” (MLM II).  Realizowane prace są efektem umowy podpisanej w Brukseli w marcu 2018 roku przez Konsorcjum, składające się z: norweskich instytucji i firm tj. Forsvarets  Forskningsinstitutt  (FFI) – lider, Thales Norway AS, fińskich Patria Aviation i Finnish Naval Academy Research Center (FNRC), niemieckiego WTD-71 oraz reprezentującego Polskę CTM. Celem projektu jest doprowadzenie opracowanych wcześniej, w ramach projektów EDA, modułowych systemów przeciwminowych  z poziomu demonstratorów technologii  do poziomu prototypów.

 

Gdyński CTM od dłuższego czasu zaangażowany jest w prace EDA, poświęcone bezzałogowym platformom morskim, realizując m.in. projekty w ramach programu „Unmanned Maritime Systems for mine counter-measures and other naval applications”.

 

Celem pierwszego projektu „Modular Lightweight Minesweeping” (MLM),  realizowanego w latach 2011-2014, było zbudowanie elementu autonomicznego systemu zwalczania morskich min niekontaktowych. Ośrodek realizował w nim zadania polegające na opracowaniu demonstratora technologii modułowego lekkiego trału niekontaktowego, docelowo holowanego przez autonomiczną platformę nawodną. Trał przeznaczony jest do zwalczania min niekontaktowych poprzez generowanie pól fizycznych zdolnych do aktywacji rozpoznanych zapalników min lub ochrony jednostek pływających o znanych rozkładach pól fizycznych, symulując wcześniej trałem przejście tych jednostek przez zagrożony akwen.

 

Kolejny projekt funkcjonujący pod nazwą „Buried Mines” (BURMIN), zrealizowany w  latach 2013-2017, ukierunkowany był na eliminację luk technologicznych w systemach detekcji i neutralizacji dennych i zagrzebanych min morskich, a także na ustalenie wspólnych standardów dla przyszłych systemów bezzałogowych, realizujących te zadania. Ośrodek w ramach projektu odpowiadał za opracowanie stabilizowanej względem dna podwodnej platformy sensorycznej, wyposażonej w sensory magnetyczne i elektromagnetyczne, która również przygotowana była do montażu innych rodzajów sensorów, w tym hydroakustycznych. Platforma, holowana przez autonomiczną jednostkę bezzałogową,  umożliwia detekcję i klasyfikację min, w tym min zagrzebanych w osadach dennych.

 

Aktualnie w ramach projektu MLM II, będącego kontynuacją projektu MLM, CTM realizuje prace mające na celu rozwój modułowego lekkiego trału niekontaktowego. W  ich wyniku powstanie nowa wersja trału, o zmiennej głębokości holowania, pracująca od kilku do kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią wody, która dostarczy zdecydowanie szersze możliwości operacyjnego użycia systemu zwalczania min.