Realizacja robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”-Zapytatnie ofertowe nr 2020/1076/N

W dniu 22.12.2020r Zamawiający opublikował postępowanie nr 2020/1076/N.

Uwaga!

Załączniki do Zapytania Ofertowego, ze względu na swoją objętość, znajdują się pod linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/GEbJchfp75214Vc

(W celu właściwego odczytania załączników należy je pobrać i zapisać na dysku).

Uwaga!

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji, które mogą być pomocne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej, w tym złożenia stosownych dokumentów, o których mowa poniżej, poniesie Wykonawca.

Termin wizji lokalnej, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
w Ogłoszeniu niniejszego Zapytania Ofertowego na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia wizji. Zamawiający przewiduje minimum 2 wizje lokalne przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

UWAGA!!!

Zgodnie z rozdz.III, pkt.13 Zapytania Ofertowego, Zamawiający informuje, iż wyznacza następujące terminy wizji lokalnej:

21. 01. 2021 r. godz.10.00 oraz 26. 01. 2021 r. godz.10.00.

W dniu 21.01.2021r.Zamawiający zamieścił folder:,,Zapytania nr 1 i Zmiana nr 1 do Zapytania Ofertowego 2020_1076_N „oraz ,,21.01.2021-Baza konkur.-Zapyt.nr 1″. Ponadto Zamawiający zamieścił folder:,,pytania_do_ogloszenia_nr_2020-1612-24102”.

Powyższe załączniki znajdują się również pod linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/GEbJchfp75214Vc

(W celu właściwego odczytania załączników należy je pobrać i zapisać na dysku).

 

W dniu 28.01.2021r. Zamawiający zamieścił folder:,,Zapytania nr 2 i Zmiana nr 2 do Zapytania Ofertowego 2020_1076_N „oraz ,,28.01.2021-Baza Konkur.-Zapytanie nr 2 i Zmiana nr 2 do Zapyt.Ofert.”.

Powyższy folder jak również  zmienione załączniki  oraz uzupełnienia (przedmiary) znajdują się  pod linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/GEbJchfp75214Vc

(W celu właściwego odczytania załączników należy je pobrać i zapisać na dysku).

W dniu 03.02.2021r. Zamawiający zamieścił folder(załącznik):,,Zapytania nr 3 do Zapytania Ofertowego 2020_1076_N  oraz wyjaśnienia Zamawiającego”oraz ,,03.02.2021-Baza Konkur.-Zapytanie nr 3 i wyjaśnienia Zamawiającego”.

W dniu 04.02.2021r. Zamawiający zamieścił folder:,,Zapytania nr 4 i Zmiana do Zapytania Ofertowego” oraz ,,04.02.2021-Baza Konkur.-Zapytanie nr 4 i Zmiana  do Zapyt.Ofert.”.

Powyższy folder jak również  dodany  załącznik Nr 3A dwg do OPZ  oraz uzupełnienia (decyzje i planowane  nasadzenia) znajdują się  pod linkiem:

https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/GEbJchfp75214Vc

W dniu 09.02.2021r. Zamawiający zamieścił dwa załączniki:,, 09.02.2021r.-Zmiana do Zapytania Ofertowego Nr 2020/1076/N” oraz ,, 09.02.2021r.-Baza Konk.-Zmiana do Zapytania Ofertowego Nr 2020/1076/N”. Powyższe zmiany dotyczą otwarcia ofert.

W dniu 11.02.2021r. Zamawiający zamieścił załącznik dotyczący kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pn. ,,Informacja na stonę CTM Nr sprawy 2020/1076/N”.

W dniu 11.02.2021r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

W dniu 09.03.2021r. Zamawiający zamieścił ,,Wynik postępowania”  oraz ,,Wynik postępowania-Baza Konkurencyjności”.

Zapytanie ofertowe nr 2020/0005/N-na opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz  stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

W dniu 20-02-2020 Zamawiający zamieścił ,,20-02-2020-Zapytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego nr 2020/000/N oraz załączył zmodyfikowany załącznik nr 1 do OPZ (20_02_2020_Zał 1 do OPZ_poprawione wymagane dane techniczne stanowisk) wraz z zmianą ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.

W dniu 11.03.2020r. zamieszczono ,,Informację z otwarcia ofert”.

W dniu  30.03.2020r. Zamawiający opublikował wyniki postępowania- w załączeniu.

Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności zostanie dodane w dniu 31.03.2020 z uwagi na przejściowe problemy z funkcjonalnością strony.

W dniu 31.03.2020r. Zamawiający zamieścił informację o wybranym Wykonawcy opublikowaną w  Bazie Konkurencyjności.