Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OBR CTM S.A.

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy – pod nr KRS 0000295769,  niniejszym zwołuje w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu  25 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „ZWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, wyłożona będzie do wglądu
w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.